Home > Print > Figure (Print) > Tsukioka Yoshitoshi > Fujiwara no Yasumasa gekka roteki zu (Fujiwara no Yasumasa playing the flute by moonlight) #0035

Tsukioka Yoshitoshi - Fujiwara no Yasumasa gekka roteki zu (Fujiwara no Yasumasa playing the flute by moonlight) #0035