Home > Print > Beauty, Bijinga (Print) > Tsukioka Yoshitoshi > Taira no Koremochi slaying a demon woman in Mount Togakushi #0029

Tsukioka Yoshitoshi - Taira no Koremochi slaying a demon woman in Mount Togakushi #0029